Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 van Trouwservice  Belvedère B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Wolvega,

Artikel 1 Algemeen

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij daarvan schriftelijk door ons is afgeweken en prevaleren boven eventuele voorwaarden van onze contractpartner.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen

 1. Al onze offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Onze huurprijzen zijn gebaseerd;
  1. In geval van trouw- en limousineautoverhuur met chauffeur, op uurtarief en kilometerprijs, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Overschrijding van de overeengekomen huurperiode zal bij nacalculatie aan de contractprijs in rekening worden gebracht (zie art. 9 lid 3 van deze voorwaarden).
  3. Het tarief is altijd een dagdeel van maximaal 5 uur en maximaal 100 kilometers. Meeruren en meerkilometers worden op basis van uurtarief en kilometerprijs berekend.

 

Artikel 3 Overeenkomsten

 1. Onder overeenkomst wordt verstaan elke door de contractspartij gegeven opdracht tot het verhuren en/of verrichten van diensten.
 2. De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen, indien deze rechtsgeldig door partijen is ondertekend.
 3. Als datum totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum, die staat op de overeenkomst.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

 

Artikel 4 Waarborgsom

 1. In geval van limousineverhuur, zijn wij gerechtigd een waarborgsom van de contractpartij te vragen. De waarborgsom dient bij de totstandkoming van de overeenkomst aan ons te worden voldaan en strekt tot verhaal van kosten schade, en tot betaling waarvan de contractpartij krachtens de bepalingen van de overeenkomst is gehouden.

 

Artikel 5 Betaling

 1. Bij reservering van de in de overeenkomst genoemde auto(‘s) dient door de contractspartij 25% van de totale huursom, met een minimum van € 150,– contant te worden voldaan.
 2. Het restant van de huursom moet door de contractpartij uiterlijk 14 dagen voor de reserveringsdatum worden voldaan.
 3. De in art.4 genoemde waarborgsom strekt niet te vermindering van de in de leden 1 en 2  van dit art. Genoemde verschuldigde huursom.
 4. Enigerlei schuldvergelijking of korting op de betaling is nimmer toegestaan. Bij wanbetaling zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden zijn.
 5. In geval van niet stipte betaling overeenkomstig lid 2 van dit artikel, zijn wij gerechtigd, zonder dat een sommatie of een ingebrekestelling is vereist, een rente van 1% per maand over het verschuldigd bedrag aan de contractspartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand zal worden berekend.
 6. De vordering tot betaling van de gehele door de contractspartij op grond van de met ons gesloten overeenkomst verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldatum en in geval van annulering (zie art.6 van deze voorwaarden).
 7. Indien de contractpartij, na per aangetekend schrijven verzonden sommatie in gebreke blijft met betalen, zijn wij gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. Alsmede de in lid 5 van dit artikel genoemde rente van 1% per maand. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gesteld op minimaal 20% van het totaalbedrag der vordering.

 

Artikel 6 Annulering

 1. Annulering van deze overeenkomst dient uiterlijk zestien weken voor de reserveringsdatum schriftelijk te geschieden. Bij tijdige annulering bedragen de annuleringskosten het bij reservering van de in de overeenkomst genoemde auto(‘s) betaalde bedrag (zie art.5 lid 1 van deze voorwaarden).
 2. Te late of mondelinge annulering heeft tot gevolg dat wij gerechtigd zijn de overeengekomen huurprijs in rekening te brengen aan de contractspartij.

 

Artikel 7 Overmacht

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat deze ten gevolge van overmacht niet uitvoerbaar is, hebben wij het recht om aan de contractspartij een vervangende auto(‘s) ter beschikking te stellen, zonder dat wij tot enigerlei schadevergoeding gehouden zijn.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen; oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke inbeslagneming of vordering van onze goederen, brand- en stormschade, overstromingen, werkstaking, ziekte-epidemie, ziekte van werknemers, verkeersopstoppingen, autopech en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van ons kan worden gevergd.
 3. Overmacht ontslaat de contractspartij niet van haar betalingsverplichting.

 

Artikel 8 Aansprakelijk

 1. Te allen tijde zijn onze verplichtingen en aansprakelijkheden beperkt tot de navolgende verplichting, welke naar onze keus bestaat uit vervanging van de gehuurde (auto’s) en/of het geheel of gedeeltelijk opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Derhalve zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, uit welken hoofde of welken aard dan ook, dan wel door de contractspartij of derden geleden.
 2. Voor alle schade en kosten, als hierboven bedoeld, is de contractspartij aansprakelijk en vrijwaart hij ons voor alle aanspraken die derden te zake jegens ons gelden mochten maken.
 3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de door derde(n) aan contractspartij geleverde goederen en/of verrichte diensten welke al dan niet via onze bemiddeling geleverd en/of verricht worden. In geval van klachten dient de contractspartij zich rechtstreeks tot de desbetreffende derde(n) te wenden.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen, verbintenissen en de uitvoering daarvan is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, gerezen tussen de contractspartij en ons, waaronder begrepen geschil betreffende van deze Algemene Voorwaarden en het innen van openstaande vorderingen, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Rechter in het Kanton of Arrondissement waar wij zijn gevestigd, tenzij wij er de voorkeur aan geven volgens de normale regels der competentie en de eventuele toepasselijke verdragen op te treden.
 3. De contractspartij kiest ter uitvoering van deze overeenkomst onherroepelijk domicilie aan het adres, waar hij op het moment van het verzenden van onze orderbevestiging gevestigd of woonachtig is.

Getekend te Wolvega 19 januari 2014.

I. Hardorff.

Directeur Trouwservice Belvedère B.V.